Image

นางสาวนิภาพร  แก้วเทพ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Image

นางชนิดา ญาณเดโช

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

Image

ว่าง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)

Image

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)